X
 Search

Støtte til bachelorstudium ved NTNU Ålesund

Created 223 days ago
by Linn Stokke

Categories Aktuelt
Views: 76
Print

Avfallsforum Møre og Romsdal har fått en henvendelse fra NTNU Ålesund angående en videre finansiering av det nyoppstartede studiet bachelorutdanning i Vann- og miljøteknikk, der også faget «Avfall og kretsløpsteknologi» (10 studiepoeng) er inkludert. Avfallsforumets medlemmer har allerede støttet dette studiet i de to første oppstartsårene, med til sammen 193.000 kr. Interessen for faget har økt fra 13 studenter det første semesteret til 22 studenter det andre semesteret. Klassene er fortsatt ikke store nok til full finansiering fra myndighetene.

Styret i Avfallsforum Møre og Romsdal er svært positive til en slik utdanning på universitetsnivå i vårt fylke og vil fortsatt være med og bidra til å øke kvaliteten på forelesningene. Ved ekstern finansiering vil en også ha mulighet til å legge inn befaringer og studieturer, noe som er svært viktig for den praktiske, så vel som den teoretiske tilnærmingen til faget.

Bransjen har behov for medarbeidere med god kompetanse. Et slikt studium vil også kunne øke rekrutteringen til bransjen, samt heve kunnskapen både om bransjen og om avfallstyper og håndteringen av disse.

Avfallsforumet har ikke økonomi til å gi slik støtte og kan heller ikke forplikte seg på medlemmenes vegne. Vi går derfor nå ut til våre medlemmer med en oppfordring om å fortsatt bidra inn mot dette spleiselaget. Avfallsforumet vil koordinere innbetalingene og videreformidle til NTNU Ålesund. Det vil selvsagt være frivillig om man ønsker å delta inn i dette, men vi håper at medlemmene våre ser detpositive med å kunne ha et slikt studium ved NTNU Ålesund.

Styret foreslår samme fordelingsmodell som tidligere, der innbetalingen i utgangspunktet skjer i henhold til medlemsandeler. Vi foreslår at IKS-selskapene minimum bidrar med beløp ut fra andelene til IKS-selskapet (1 andel) og andelene til sine medlemskommuner, som er bygget på innbyggertall. Alle de private selskapene har en andel hver. De private bedriftene utgjør ca. 35% av medlemsandelene og vil derfor også være viktige for å få denne finansieringen på plass. En andel vil utgjøre ca. 1365 kroner (150.000 kroner/ 110 medlemsandeler). Alle medlemsbedriftene kan velge å bidra med et støttebeløp som er høyere enn medlemssandelen, om de ønsker det.

Vedlagt vil dere finne et skjema hvor det enkelte selskap forplikter seg til et visst beløp. Samme beløp betales i to år, dvs. første gang i 2018 og andre gang i 2019. Vi ber om at skjemaet sendes i retur til oss (gjerne på e-post) innen fristen 1. mars, slik at vi snarest får en avklaring på hvilket totalbeløp vi kan klare å få på plass, og slik at NTNU Ålesund kan komme i gang med sin videre planlegging.

 Bedriftene som blir med og finansierer studiet ved NTNU Ålesund på denne måten, vil på samme måte som tidligere, kunne få følge kurset uten å betale kursavgift. For å få kursbevis og for å gå opp til eksamen må en bestå fem av seks innleveringer. Det er også mulig å bare følge faget, da uten kursbevis.

Se 2 vedlegg til saken under dokumenter.

 

På vegne av styret i

Avfallsforum Møre og Romsdal

 

Anne - Berit Salen

Styreleder

post@avfallsforum.mr.no

 vedlegg 1 - Forespørsel fra NTNU, Ålesund.pdf (514,79 KB)
Vedlegg 2 - Kontrakt for støtte til bachelorstudium ved NTNU Ålesund.pdf (144,77 KB)


Kontakt oss

Avfallsforum Møre og Romsdal,
Astrups gate 3,
6509 Kristiansund N

tlf: 71 58 77 99
post@avfallsforum.mr.no


 Følg oss på Facebook!
Kontaktskjema